Buchalik Brömmekamp Nederlands

Wat is Eigenverwaltung of herstructurering in eigen regie?

Wat is Eigenverwaltung of herstructurering in eigen regie?

Eigenverwaltung houdt in dat de schuldenaar het beheer over zijn bedrijf behoudt en de leiding houdt over het reilen en zeilen van de onderneming. Anders dan bij een gewone insolventieprocedure, waarin het bestuur het beheer overdraagt aan de curator, behoudt het bestuur de operationele en financiële macht over het bedrijf. Het bestuur wordt bijgestaan door een bewindvoerder, wiens speelruimte overwegend beperkt is tot een toezichthoudende taak.

Professionele voorbereiding van voorlopige Eigenverwaltung of Schutzschirm-procedure

De schuldenaar moet bij de rechtbank een verzoek tot opening van de insolventieprocedure in eigen regie resp. een verzoek tot het inleiden van een Schutzschirm-procedure indienen. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar houdt veel meer in dan alleen even naar de rechter stappen.

Alleen al de verzoekschriftprocedure voor beide procedures is uiterst complex en dient door een ervaren saneringsadviseur terdege te worden voorbereid. Volgens de wetgever vormen de procedures conform § 270a resp. § 270b InsO weliswaar saneringsprocedures in eigen regie, maar de eisen waaraan moet worden voldoen om een verzoek in te dienen, mogen zeker niet worden onderschat. Tenslotte moet de rechtbank ervan overtuigd worden dat het bedrijf “de eigen regie waardig” is. Als initiële bezwaren niet uit de weg geruimd worden, is de kans dat de rechtbank het verzoek inwilligt, heel klein. Een goede adviseur bekijkt daarom samen met het bedrijf welke mogelijkheden er zijn om de oorzaken van de insolventie weg te nemen en het bedrijf operationeel duurzaam te saneren. Het starten van een voorlopige Eigenverwaltung of Schutzschirm-procedure heeft uiteraard alleen zin als de onderneming ook levensvatbaar is. Want ook al zijn de procedures bedoeld om het bedrijf uit de schulden te krijgen, als er verder verlies wordt geleden, is de volgende insolventie alleen een kwestie van tijd.

De operationele sanering wordt echter via de insolventiebescherming aanzienlijk vereenvoudigd. Zo kunnen langdurige verbintenissen (zoals bijv. huurovereenkomsten) onafhankelijk van de resterende looptijd met een termijn van drie maanden worden opgezegd. Vereenvoudigd ontslag van medewerkers, beperking van de ontslagtermijn tot maximaal drie maanden – ongeacht de duur van het dienstverband – en beperking van de kosten van een sociaal plan tot maximaal tweeënhalf maandsalarissen, leveren een bijdrage aan de sanering van het bedrijf. Niet in de laatste plaats dragen de duurzame bevrijding van gewone passiva op de lange termijn (bv. reserves voor pensioenvoorzieningen/pensioenverplichtingen) ertoe bij, dat de operationele sanering een succes wordt.

Het voorbereiden van het verzoekschrift duurt minstens een tot twee weken. Ideaal is daarom een voorbereidingstijd van vier tot zes weken, waarin de saneringsadviseur een liquiditeitsplan en een saneringsconcept met concrete saneringsmaatregelen opstelt. Ook is het verstandig de belangrijkste stakeholders al in een vroeg stadium te betrekken bij het saneringsproces om zo het vertrouwen in het bedrijf te versterken. De procedure heeft dan meer kans van slagen.

De ervaren saneringsadviseur zal vervolgens overleg voeren met de bevoegde rechter om hem aan de hand van de uitgewerkte feiten te overtuigen van de haalbaarheid van de (voorlopige) Eigenverwaltung resp. Schutzschirm-procedure. Aangezien de schuldenaar die het bedrijf in de problemen heeft gebracht, toch al kritisch wordt bekeken, zal dit voor een leek of een adviseur, die geen ervaring heeft in het insolventierecht en niet vertrouwd is met de nieuwe materie, nauwelijks mogelijk zijn.

Wordt het verzoek door de rechtbank ingewilligd, dan wordt de voorlopige Eigenverwaltung of – afhankelijk van het verzoekschrift – een Schutzschirm-procedure gelast en een voorlopige bewindvoeder benoemd. Deze houdt alleen toezicht op het bedrijf, dat wil zeggen dat hij de bedrijfseconomische situatie controleert en toezicht houdt op het bestuur.

In overleg met de crediteuren wordt dan een insolventieplan uitgewerkt.

Professionele begeleiding is een must

Een bedrijf komt vaak daadkrachtiger en gezonder uit de Eigenverwaltungs-procedure, want de passiva worden door middel van een crediteurenakkoord met de schuldeisers aanzienlijk geoptimaliseerd. Het bedrijf krijgt zo voldoende speelruimte om ook operationeel onder insolventiebescherming te worden gesaneerd.

Het insolventieplan voorziet dat een bepaald percentage van de schulden tegen finale kwijting wordt voldaan, meestal tussen de 5% en 20% van de oorspronkelijke gewone vordering. Dit leidt tot een aanzienlijke saneringswinst die afhankelijk van de opzet van het insolventieplan belastingvrij is en het bedrijf niet belast. Het afsluiten van crediteurenakkoorden verbetert bijna altijd de solvabiliteit van een bedrijf, in de regel tussen de 40% en 70%. Vaak is het ook niet meer nodig vreemd vermogen aan te trekken, omdat via het insolventiegeld en het niet uitkeren van langlopende verplichtingen voldoende liquiditeit kan worden gegenereerd.

Met een goede professionele begeleiding kan via deze procedure praktisch rechszekerheid worden verschaft.

Zonder professioneel advies en begeleiding is de kans van slagen echter vrijwel nihil. Vraag voordat u een keuze maakt voor een bepaalde adviseur om referenties en win bij hen informatie in. Alleen als een adviseur aantoonbare ervaring heeft, is het succes van een procedure nagenoeg gegarandeerd. Zelfs een curator beschikt niet over voldoende ervaring op dit gebied.

[Gesamt: 0   Durchschnitt:  0/5]