Buchalik Brömmekamp Nederlands

Privacybeleid (Datenschutz)

Privacybeleid

Gegevensbescherming is voor Buchalik Brömmekamp een belangrijke aangelegenheid. Voor de bescherming van uw persoonsgegevens die eventueel bij bezoek aan onze websites verzameld of door u aan ons doorgegeven zijn, handelen wij volgens de van toepassing zijnde wettelijk privacybepalingen.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Buchalik Brömmekamp Unternehmensberatung GmbH (hierna enkel „Buchalik Brömmekamp genoemd), tevens vertegenwoordiger van Buchalik Brömmekamp Rechtsanwaltsgesellschaft mbH en alle andere gelieerde ondernemingen, de verantwoordelijke instantie. Deze is voor u op elk moment bereikbaar op het volgende adres:

Buchalik Brömmekamp Unternehmensberatung GmbH

Prinzenallee 15
40549 Düsseldorf (D)
Tel.: +49 (0)211 – 82 89 77-0
Fax: +49 (0)211 – 82 89 77-111
E-mail: unternehmensberatung@buchalik-broemmekamp.de

De gelieerde ondernemingen zijn:

Buchalik Brömmekamp Unternehmensberatung GmbH
Buchalik Brömmekamp Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

 1. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens betreffen informatie die betrekking heeft op uw persoon of die naar u persson kan worden  teruggekoppeld (persoonlijk identificeerbaar). Daaronder vallen details zoals uw naam, adres, postadres of uw telefoonnummer. Informatie die niet met uw identiteit in verband gebracht kan worden, valt daar niet onder.

Persoonsgegevens worden op onze website alleen verwerkt wanneer u deze zelf, bijvoorbeeld bij het invullen van een aanmeldingsformulier of bij de registratie voor gepersonaliseerde diensten, meedeelt. Rekening houdend met de bestemming vindt de verwerking alleen plaats voor het doel waarvoor deze gegevens aan ons zijn doorgegeven.

Verder worden persoonsgegevens om technische redenen door het gebruik van het http-protocol of door het gebruik van cookies verwerkt.

Door het gebruik van het http-protocol worden er door de server de volgende gegevens verzameld:

Datum Opslagtermijn
Browsertype/-versie 1 week
Gebruikt besturingssysteem 1 week
Verwijzende URL 1 week
IP-adres 1 week
Tijdstip van de zoekopdracht 1 week

De verwerkte persoonsgegevens worden uitsluitend voor het technisch beschikbaarstellen van deze website of voor het beschikbaarstellen van afzonderlijke diensten aangeboden, bijv. de aanmelding voor interessante evenementen.

Een verwerking van uw gegevens voor het bijhouden van uw bezoek op deze site voor reclamedoeleinden of voor de verwerking van afzonderlijke aanvragen gebeurt enkel na uw toestemming vooraf.

Verder worden persoonsgegevens of identificeerbare gegevens of ten minste categorieën daarvan met de volgende opslagtermijn verwerkt:

Datum Opslagtermijn
IP-adres (verkort/geanonimiseerd) 36 maanden
IP-adres (compleet) 7 dagen
Evenementen Tot de volgens de belastingwetgeving noodzakelijke beëindiging van het evenement
Nieuwsbrief Tot afmelding

In het kader van de verwerking van dergelijke gegevens worden deze altijd gewist wanneer het verwerkingsdoel niet meer van toepassing is en de wettelijke opslagtermijn is verlopen.

In het hoofdstuk „Cookies“ wordt u expliciet uitgelegd welke persoonsgegevens of identificeerbare gegevens bij het gebruik van cookies worden verwerkt en hoe lang de gebruikte cookies worden bewaard.

 1. Rechtsgrondslag

Voor de verwerking van persoonsgegevens geldt altijd het verbod behoudens toestemming. Dit betekent dat het Buchalik Brömmekamp alleen toegestaan is persoonsgegevens te verwerken wanneer dit expliciet volgens de wet toegestaan is.

In het geval van deze website is het Buchalik Brömmekamp toegestaan de persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden te verwerken:

Ter voorbereiding van een contract volgens Art. 6 Par. 1 b) AVG

Ten behoeve van de  uitvoering van het contract volgens Art. 6 Par. 1 b) AVG

Contactbeheer volgens Art. 6 Par. 1 a), b) AVG

Communicatie en gegevensuitwisseling volgens Art. 6 Par. 1 a), b), c),AVG

Externe presentatie, evenementenmanagement en reclame volgens Art. 6 Par. 1 a) en f) AVG

Implementatie van toestemmingsverklaringen volgens Art. 6 Par. 1 a) AVG

Waarborgen van de ordentelijke werking van een gegevensverwerkingssysteem volgens Art. 6 Par. 1 c) en f) AVG

Recruitmentmanagement volgens Art. 88 AVG resp. §28 BDSG

Op basis van artikel 6, lid 1, f), heeft van Buchalik Brömmekamp belang bij gegevensverwerking om u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan evenementen waarvoor de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, dat wil zeggen u, niet gelden. Het is in ons belang om het mogelijk te maken om u  informatie te verstrekken over verschillende onderwerpen over dergelijke evenementen.

 1. Uw rechten

Als betrokken persoon van wie de gegevens worden verwerkt, heeft u altijd de volgende rechten:

 • Recht op informatie
 • Recht op correctie
 • Recht op verwijdering
 • Recht op beperking van de gegevensverwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens
 • Recht op bezwaar, in het bijzonder bij een verwerking volgens Artikel 6, lid 1 a) en f) AVG
 • Recht op klachten bij een toezichthoudende instantie

Mocht u van één van deze rechten gebruik willen maken, dan kunt u zich schriftelijk gewoon wenden tot het hieronder vermelde contactadres. Wanneer u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar, dan laat dit de gegevensverwerking die tot op dat moment heeft plaatsgevonden, onverlet..

 1. Ontvanger van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons alleen aan ontvangers doorgegeven wanneer:

 • u ons volgens Art. 6, lid 1, pag. 1 lit. a AVG daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven,
 • het doorgeven volgens Art. 6, lid 1, pag. 1, lit. f AVG vereist is voor de handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of er geen reden bestaat voor de aanname dat u een zwaarder wegend, voor bescherming in aanmerking komend belang heeft bij het niet doorgeven van uw gegevens,
 • voor het geval dat voor het doorgeven volgens Art. 6, lid 1, pag. 1 lit. c AVG een wettelijke verplichting bestaat, alsook
 • dit wettelijk is toegestaan en volgens artikel 6, lid 1, pag. 1, lit. b AVG vereist is voor het onderhouden van contractuele relaties met u.

Buchalik Brömmekamp maakt bij de levering van diensten bovendien gebruik van dienstverleners. Daarvoor zijn voor zover nodig de dienovereenkomstige contracten voor gegevensverwerking afgesloten. Deze dienstverleners krijgen toegang die qua tijd en omvang beperkt is in voor zover dit vereist is om de dienst te verlenen.

Een dienstverlener resp. de server werken buiten de Europese Unie. Door de overdracht naar een derde land en een overeenkomstig lager niveau van gegevensbescherming kan de gegevensverwerking volgens de nationale wetten niet gegarandeerd worden.

Wanneer er voor de levering van diensten persoonsgegevens aan derde landen moeten worden doorgegeven, dan gebeurt dit zoveel mogelijk op basis van het adequaatheidsbesluit van de EU-commissie over het EU-VS-Privacy Shield overeenkomstig Artikel 45 AVG of de EU-standaardovereenkomst 2010 krachtens artikel 46, lid 2 lit. c AVG i.s.m. met het besluit van de Europese Commissie van 05.02.2010 (2010/87 / EU) of op basis van uw toestemming volgens artikel 49, par. 1 lit. a) AVG.

 1. Cookies

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw harde schijf kan worden geplaatst. Dit gegevensbestand wordt door de webserver met welke u via de webbrowser (bijv. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox enz.) een verbinding heeft opgebouwd, gecreëerd en vervolgens naar u toegestuurd.

In de volgende tabel vindt u alle relevante informatie over de door ons gebruikte cookies.

Cookie Functie Opslagtermijn
Sessie cookie Opslag van tijdelijke gegevens Tot de browser wordt gesloten
Tracking-melding-status cookie Opslag dat tracking-melding werd gesloten om niet op elke pagina en bij elk bezoek een popup te laten zien. 1 jaar
Matomo cookie Identificatie van een bezoeker door Matomo. 1 jaar 1 week
Matomo Sessie Cookie Opslag van tijdelijke gegevens door Matomo. Tot de browser wordt gesloten

De meeste browsers zijn momenteel standaard zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U heeft echter de mogelijkheid uw browser zo in te stellen dat cookies of de eerdere melding worden afgewezen. Het uitschakelen van de cookies kan echter tot gevolg hebben dat delen van de startpagina niet foutloos toegankelijk zijn. Bovendien kunt u cookies ook op elk moment handmatig verwijderen.

 1. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens bij het gebruik van webanalysediensten.

6.1. Matomo

Op onze websites maken we gebruik van de Open Source Webanalysedienst Matomo. Deze plaatst zgn. „cookies“, dus tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daarvoor wordt de door de cookies geproduceerde informatie over het gebruik van deze website door ons opgeslagen, waarbij uw IP-adres nog vóór het opslaan wordt geanonimiseerd. De hierdoor geproduceerde gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

U kunt de installatie van de cookies door een juiste instelling van uw browsersoftware voorkomen; maar wij wijzen u er nogmaals op dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website gebruik kunt maken.

Een verdere mogelijkheid de registratie door Matomo te verhinderen is het instellen van een desbetreffende opt-out-cookie. Dit kunt u doen door hieronder een geschikte keuze te maken.

6.2. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van sociale netwerken.

 1. Gebruik van link-buttons van zgn. sociale netwerken op de homepage

Onze homepage bevat link-buttons naar de internetaanbiedingen van Facebook, Twitter, Google+, LinkedIN en XING (hierna „sociale netwerken“ of „aanbieders“ genoemd.

De link-button naar het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, herkent u aan de witte letter „f“ tegen een blauwe achtergrond.

De link-button naar de microblogging-dienst Twitter, die wordt aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, herkent u aan de witte vogel tegen een blauwe achtergrond.

De link-button naar het sociale netwerk Google+, die wordt aangeboden en geëxploiteerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, herkent u aan de witte letter „g“ alsook een plus-teken, beide tegen een rode achtergrond.

De link-button naar het sociale carrièrenetwerk XING, dat wordt aangeboden en geëxploiteerd door XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, herkent u aan de licht- en donkergroen gestileerde letter „X“.

Bij bezoek aan onze homepage vindt u linksonder onder het menu regelmatig de link-buttons naar de hierboven genoemde sociale netwerken. Wanneer u op een button klinkt, wordt u naar onze respectievelijke website in het geselecteerde sociale netwerk doorgeleid. Als u parallel bent ingelogd in uw bestaande account op het geselecteerde sociale netwerk, kan dit uw bezoek aan onze lokale aanwezigheid koppelen aan uw gebruikersaccount. Afhankelijk van het geselecteerde sociale netwerk, heeft u bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om onze desbetreffende profiel te volgen en zo actuele informatie van ons te ontvangen of deze te delen met andere deelnemers in het desbetreffende sociale netwerk.

Aanvullende aanwijzingen voor het gebruik van sociale netwerken verkrijgt u voor:

Facebook op http://www.facebook.com/legal/terms

Twitter op https://support.twitter.com/ alsook https://twitter.com/tos

Google+ op http://www.google.com/intl/de/policies/terms/

XING op https://www.xing.com/help/

Wanneer u niet wilt dat de desbetreffende aanbieder uw bezoek aan ons profiel kan koppelen aan uw desbetreffende gebruikersaccount, dient u uitgelogd te zijn van uw gebruikersaccount..

 1. Gebruik van plug-ins zgn. sociale netwerken in de blog

Onze blog maakt gebruik van plug-ins en buttons van de internetaanbiedingen Facebook, Twitter, Google+, Xing en LinkedIn (hierna „sociale netwerken“ of „sanbieders“ genoemd).

De plug-in van het sociale netwerk Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, herkent u aan het Facebook-logo en het opschrift „Aanbevelen“. Details over de Facebook-plug-in vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

De plug-in van de Microblogging-dienst Twitter, beide aangeboden en geëxploiteerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, herkent u aan de witte vogel tegen een blauwe achtergrond.

De Google+-plug-in van het sociale netwerk Google+, dat door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, wordt aangeboden en geëxploiteerd, herkent u aan de witte letter „g“ met een plus-teken tegen een rode achtergrond.

De XING Share-button van het sociale carrièrenetwerk XING, dat door XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, wordt aangeboden en geëxploiteerd, herkent u aan het opschrift „XING“, gevolgd door een gestileerde „X“.

De plug-in van het sociale beroepsnetwerk LinkedIn, beide aangeboden en geëxploiteerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, herkent u aan het opschrift „inShare“.

Bij bezoek aan onze blogs zijn de ingebedde plug-ins standaard gedeactiveerd. De plug-ins bevinden zich regelmatig aan het einde van een artikel en zijn in grijs weergegeven. Pas wanneer u op de daar aanwezige plug-ins klikt, maakt deze een directe verbinding tussen uw browser en de betreffende server van het gewenste sociale netwerk. De aanbieder daarvan verkrijgt daardoor informatie dat u met uw IP-adres onze site bezocht heeft. Wanneer u bent aangemeld met uw persoonlijke account van het geselecteerde sociale netwerk, kan de provider de plug-in gebruiken om uw bezoek aan onze blog te koppelen aan uw gebruikersaccount. Wanneer u bent ingelogd op uw account en u klikt nogmaals actief op de plug-in, resulteert dit op uw persoonlijke prikbord of iets dergelijks in uw account de vermelding dat u de inhoud van onze blog leuk vindt.

Wanneer u niet wenst dat de betreffende aanbieder uw bezoek aan onze blog kan koppelen aan uw desbetreffende gebruikersaccount, log dan van te voren uit.

6.3. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens in samenhang met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ltd. („Google“) en Google Ads. Google Analytics maakt gebruik van zgn. „Cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw bezoek van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw bezoek van deze website wordt gewoonlijk aan een server van Google in de USA doorgegeven en daar opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke situaties wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw bezoek van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internet aan de website-exploitant te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw bezoek van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Verder kunt u de registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij bezoek aan deze website verhindert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Meer en gedetailleerde informatie over gebruikersvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u vinden op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics de anonimiseringsfunctie is uitgebreid om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen.

6.4. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens in samenhang met Google Ads en Google Conversion-tracking

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een Online-reclameprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”).

Om het bezoek van onze website statistisch te registreren en voor het doel van optimalisatie onze website voor uw te evalueren, maken wij verder gebruik van Google Conversion Tracking. Daarbij wordt door Google Ads een cookie (zie punt 4) op uw computer geplaatst, als u ten minste via een Google-advertentie op onze website terecht bent gekomen.

Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Wanneer de bezoeker bepaalde pagina’s van de website van de Adword-klant bezoekt en de cookie is nog niet geladen, dan kunnen Google en de klant herkennen dat de bezoeker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina werd doorgeleid.

Elke Adword-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen daardoor niet via de websites van Adword-klanten bijgehouden worden. De informatie verzameld met behulp van de conversion-cookie, dient om conversiestatistieken te genereren voor Adword-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Adword-klanten verkrijgen het totale aantal bezoekers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn verder geleid naar een pagina voorzien van een Conversion-Tracking-tag. Ze verkrijgen echter geen informatie waarmee bezoekers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.

Wanneer u niet wilt meedoen aan de tracking-procedure, dan kunt u de hiervoor vereiste plaatsing van een cookie afwijzen – bijv. door de browser zodanig in te stellen dat het automatisch plaatsen van cookies wordt gedeactiveerd. U kunt cookies voor conversion-tracking ook deactiveren door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van het domein „www.googleadvservices.com“ geblokkeerd worden. Google gegevensbeschermingsinstructies voor conversion-tracking kunt u hier vinden (https://services.google.com/sitestats/de.html).

6.5. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegeven in samenhang met YouTube-video’s

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het platform YouTube. Dit wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). Bij het bezoeken van een pagina die ee overeenkomstige plug-in bevat, wordt de informatie dat u onze website heeft bezocht aan YouTube doorgegeven. Wanneer u bent ingelogd op het YouTube-platform met uw bijbehorende ledenaccount, kan YouTube uw bezoek aan onze site bovendien koppelen aan uw account.

Dit kunt u verhinderen door vóór het bezoeken van de betreffende pagina’s eerst uit YouTube uit te loggen.

Meer informatie over gegevensbescherming in samenhang met YouTube kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube op de URL: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

6.6. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens in samenhang met Google fonts.

We integreren de lettertypes (“Google Fonts”) van de aanbieder Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. De privacyverklaring kunt u hiervoor vinden op https://www.google.com/policies/privacy/. U heeft de mogelijkheid om geen gebruik te maken van deze lettertypes. Daardoor is de website slechts beperkt te gebruiken. Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 1. Contact met de functionaris voor gegevensbescherming

Bij vragen en suggesties kunt u zich wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming, die u graag van dienst is.

[borlabs_cookie] [borlabs_cookie_log]
[Gesamt:1    Durchschnitt: 5/5]