Buchalik Brömmekamp Nederlands

Privacybeleid (Datenschutz)

Privacybeleid

Gegevensbescherming is voor Buchalik Brömmekamp een belangrijke aangelegenheid. Voor de bescherming van uw persoonsgegevens die eventueel bij bezoek aan onze websites verzameld of door u aan ons doorgegeven zijn, handelen wij volgens de van toepassing zijnde wettelijk privacybepalingen.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, in Duitsland de DSGVO, en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijk karakter) is:
de heer Robert Buchalik
van zijn kant vertegenwoordigd door
De heer Dr. Utz Brömmekamp,
telkens met de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de vennootschappen
Buchalik Brömmekamp Rechtsanwaltsgesellschaft mbH en
Buchalik Brömmekamp Unternehmensberatung GmbH
Indien u contact opneemt met alle genoemde personen, tot wie u zich ook afzonderlijk kunt wenden, met betrekking tot de privacyverklaring kunt u dit bij voorkeur doen via

Buchalik Brömmekamp Unternehmensberatung GmbH
Prinzenallee 15
40549 Düsseldorf (D)
Tel.: +49 (0)211 – 82 89 77-0
Fax: +49 (0)211 – 82 89 77-111
E-mail: unternehmensberatung@buchalik-broemmekamp.de

De privacyverklaring is van toepassing op de pagina’s:
https://www.buchalik-broemmekamp.de
https://www.buchalik-broemmekamp.nl

en de landingspagina’s:
https://Avalmanagement-Buchalik.de
https://Bauinsolvenz-Buchalik.de
https://esug-schutzschirmverfahren-buchalik.de
https://glaeubigerausschuss-beratung.de
https://Insolvenzanfechtung-Buchalik.de
https://Insolvenzstrafrecht-Buchalik.de
https://Sanierungskonzept-Restrukturierungsgutachten.de
https://mm-plus.de
https://kapitalanlagen-krise.de

2. Functionaris voor de gegevensbescherming

Onze functionaris voor de gegevensbescherming helpt u graag verder als u vragen of suggesties hebt. Neem daarvoor contact op met:

Dhr. Markus Kreder
TMD Secure GmbH
Lannerstr. 22
41189 Mönchengladbach (D)
Tel.: +49 (0)2166 135 98 97
Fax: +49 (0)2166 55 10 93
e-mail: M.Kreder@TMD-Secure.de

3. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens betreffen informatie die betrekking heeft op uw persoon of die naar u persoon kan worden teruggekoppeld (persoonlijk identificeerbaar). Daaronder vallen details zoals uw naam, adres, postadres of uw telefoonnummer. Informatie die niet met uw identiteit in verband gebracht kan worden, valt daar niet onder.
Persoonsgegevens worden op onze website alleen verwerkt wanneer u deze zelf, bijvoorbeeld bij het invullen van een aanmeldingsformulier of bij de registratie voor gepersonaliseerde diensten, meedeelt. Rekening houdend met de bestemming vindt de verwerking alleen plaats voor het doel waarvoor deze gegevens aan ons zijn doorgegeven.
Verder worden persoonsgegevens om technische redenen door het gebruik van het http-protocol of door het gebruik van cookies verwerkt.
Door het gebruik van het http-protocol worden er door de server de volgende gegevens verzameld:

Datum Opslagtermijn
Browsertype/-versie 1 week
Gebruikt besturingssysteem 1 week
Verwijzende URL 1 week
IP-adres 1 week
Tijdstip van de zoekopdracht 1 week

De verwerkte persoonsgegevens worden uitsluitend voor het technisch beschikbaarstellen van deze website of voor het beschikbaarstellen van afzonderlijke diensten aangeboden, bijv. de aanmelding voor interessante evenementen.
Een verwerking van uw gegevens voor het bijhouden van uw bezoek op deze site voor reclamedoeleinden of voor de verwerking van afzonderlijke aanvragen gebeurt enkel na uw toestemming vooraf.
Verder worden persoonsgegevens of identificeerbare gegevens of ten minste categorieën daarvan met de volgende opslagtermijn verwerkt:

Datum Opslagtermijn
IP-adres (verkort/geanonimiseerd) 36 maanden
IP-adres (compleet) 7 dagen
Evenementen Tot de volgens de belastingwetgeving noodzakelijke beëindiging van het evenement
Nieuwsbrief Tot afmelding

In het kader van de verwerking van dergelijke gegevens worden deze altijd gewist wanneer het verwerkingsdoel niet meer van toepassing is en de wettelijke opslagtermijn is verlopen.
In het hoofdstuk „Cookies“ wordt u expliciet uitgelegd welke persoonsgegevens of identificeerbare gegevens bij het gebruik van cookies worden verwerkt en hoe lang de gebruikte cookies worden bewaard.

4. Rechtsgrondslag

Voor de verwerking van persoonsgegevens geldt altijd het verbod behoudens toestemming. Dit betekent dat het Buchalik Brömmekamp alleen toegestaan is persoonsgegevens te verwerken wanneer dit expliciet volgens de wet toegestaan is.

In het geval van deze website is het Buchalik Brömmekamp toegestaan de persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden te verwerken:

Ter voorbereiding van een contract volgens Art. 6 Par. 1 b) AVG

Op onze landingspagina
www.kapitalanlagen-krise.de/aktuelle-verfahren 
kunnen pdf-formulieren worden gedownload, geprint en toegestuurd om de daar genoemde zakelijke relaties te initiëren en te onderhouden. De gegevens die daar worden opgevraagd, zullen wij zodra wij deze hebben ontvangen uitsluitend gebruiken voor advies in het kader van het desbetreffende zakelijke doel. Meer gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking zult u afzonderlijk ontvangen wanneer een desbetreffende zakelijke relatie tot stand komt.

Daarnaast kunt u ons bezoeken op de landingspagina
https://www.kapitalanlagen-krise.de
uw gegevens via een elektronisch formulier verstrekken indien een kosteloos eerste consult met betrekking tot de beleggingswetgeving wenst. De gegevens die daar worden opgevraagd, zullen wij zodra wij deze hebben ontvangen uitsluitend gebruiken voor advies in het kader van het desbetreffende zakelijke doel.  Meer gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking zult u afzonderlijk ontvangen wanneer een desbetreffende zakelijke relatie tot stand komt.

Dezelfde wettelijke voorschriften zijn van toepassing indien u bij ons een evenement boekt dat wij op onze website
https://www.buchalik-broemmekamp.de/aktuelles/veranstaltungen/
aanbieden. De gegevensverwerking in het kader van het boeken van een evenement wordt hieronder nader beschreven.

Ook wanneer er kaartmateriaal via Google Maps beschikbaar wordt gesteld, zijn dezelfde wettelijke voorschriften van toepassing. Zie hiervoor de onderstaande informatie.

Deze wettelijke voorschriften zijn ook doorslaggevend indien u via ons contactformulier (zie hieronder) een overeenkomst wenst te sluiten.

Contactbeheer volgens Art. 6 Par. 1 a), b) AVG

Het verwerken van de e-mailberichten waarmee u contact met ons opneemt of het gebruik van ons contactformulier voor algemene (aan)vragen resp. voor een eerste gesprek vindt plaats op basis van ons “legitieme belang” krachtens Art. 6 I f) DSGVO om uw (aan)vraag te beantwoorden zoals u dat wenst. We willen u een gemakkelijke en veilige manier bieden om ons berichten te sturen. Dat kunnen wij u bieden en garanderen door middel van -versleuteling wanneer u gebruik maakt van ons formulier. E-mailberichten komen ook rechtstreeks bij ons binnen, maar zijn minder veilig. Ze kunnen worden onderschept.

Externe presentatie, evenementenmanagement en reclame volgens Art. 6 Par. 1 a) en f) AVG

Voor zover wij cookies gebruiken waarvoor uw toestemming is vereist, bijv. als er cookies aan derden worden overgedragen voor analysedoeleinden, wijzen we u hierop door middel van een “cookiebanner” als u onze pagina bezoekt en vragen we u om toestemming in de zin van Art. 6 I a) DSGVO. Deze toestemming geeft u ook wanneer u gebruik maakt van de buttons voor sociale media om gegevens aan dergelijke netwerken te verstrekken (meer hierover zie hieronder).

Voor zover wij van analyse-instrumenten gebruik maken die uw gegevens meteen anonimiseren en extra beschermingsmechanismen bieden zoals speciale orderverwerkingsovereenkomsten, is het gebruik daarvan gebaseerd op ons legitieme belang om onze website in uw belang te optimaliseren (Art. 6 I f) DSGVO).

De verwerking door analysehulpmiddelen wordt hieronder gedetailleerder weergegeven.

Eveneens na uw toestemming (hier in op tracking gebaseerde verwerking) vindt uw aanmelding voor onze nieuwsbrief over “Betwisting van faillissement en aansprakelijkheid van de directie” zoals hieronder beschreven plaats via Mailchimp. Wij kunnen u deze nieuwsbrief alleen toesturen wanneer we de functionaliteiten van Mailchimp gebruiken om de resultaten te meten (“tracking”). Ook voor onze algemene nieuwsbrief waarvoor u zich onder “Evenementen” aankunt melden, hebben we uw toestemming nodig.

Waarborgen van de ordentelijke werking van een gegevensverwerkingssysteem volgens Art. 6 Par. 1 c) en f) AVG

We evalueren bepaalde technische gegevens, met name het https:/-protocol, om storingen door misbruik van internetverbindingen te voorkomen of te op te helderen. We zijn wettelijk verplicht om dergelijke veiligheidsmaatregelen te treffen (Art. 32 DSGVO).

Recruitmentmanagement volgens Art. 88 AVG resp. §28 BDSG

Op onze vacaturepagina’s hebt u de mogelijkheid om onze vacatures in te zien en rechtstreeks contact met ons op te nemen om te solliciteren. We informeren u op deze pagina’s in onze aparte privacyverklaring voor sollicitanten uitgebreider over de hiermee samenhangende verwerkingsactiviteiten. Ook sollicitaties worden al beschermd door de voorschriften betreffende de bescherming van werknemers in § 26 BDSG (Duitse verordening betreffende gegevensbescherming). Onze verwerking is hierop gebaseerd.

 

5. Ontvanger van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons alleen aan ontvangers doorgegeven wanneer:

 • u ons volgens Art. 6, lid 1, pag. 1 lit. a AVG daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven,
 • het doorgeven volgens Art. 6, lid 1, pag. 1, lit. f AVG vereist is voor de handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of er geen reden bestaat voor de aanname dat u een zwaarder wegend, voor bescherming in aanmerking komend belang heeft bij het niet doorgeven van uw gegevens,
 • voor het geval dat voor het doorgeven volgens Art. 6, lid 1, pag. 1 lit. c AVG een wettelijke verplichting bestaat, alsook
 • dit wettelijk is toegestaan en volgens artikel 6, lid 1, pag. 1, lit. b AVG vereist is voor het onderhouden van contractuele relaties met u.

Binnen onze ondernemingsgroep worden gegevens doorgegeven aan de als “verwerkingsverantwoordelijke” aangewezen personen om gemeenschappelijke en hogere doelen van het management van de ondernemingsgroep, een efficiënte administratie door gemeenschappelijk gebruikte “shared services” en technische platforms en om veiligheidsnormen voor uw gegevens te kunnen garanderen. Dit zouden de vennootschappen afzonderlijk niet van deze kwaliteit kunnen bieden. Bovendien vinden onze kernactiviteiten plaats in gezamenlijke projecten van beide vennootschappen die hun belangen ook gelijkmatig hebben verdeeld bij informatiekanalen en evenementen. De vennoten die de vennootschappen hun naam hebben gegeven garanderen bovendien dat er gebruik wordt gemaakt van uniforme normen en methodes die ook zijn bedoeld om uw gegevens te beschermen.
Desalniettemin verwerken we gegevens ondanks een gemeenschappelijk beleid strikt gescheiden op uw respectieve doelen en zoals deze telkens onder de respectieve speciale competenties van de betrokkenen vallen en zoals u het zelf wenst. Daarover hebben we ook intern desbetreffende overeenkomsten gesloten die in de huidige privacyverklaring resulteren.
De rechtsgrondslag voor de interne uitwisseling vormen Art. 26 DSGVO als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke en Art. 6 I f) DSGVO met de legitieme belangen zoals hierboven genoemd.
U kunt elke betrokkene afzonderlijk en naast elkaar op uw rechten aanspreken.
Buchalik Brömmekamp maakt bij de levering van diensten bovendien gebruik van dienstverleners. Daarvoor zijn voor zover nodig de dienovereenkomstige contracten voor gegevensverwerking afgesloten. Deze dienstverleners krijgen toegang die qua tijd en omvang beperkt is in voor zover dit vereist is om de dienst te verlenen.
Een dienstverlener resp. de server werken buiten de Europese Unie. Door de overdracht naar een derde land en een overeenkomstig lager niveau van gegevensbescherming kan de gegevensverwerking volgens de nationale wetten niet gegarandeerd worden.
Wanneer er voor de levering van diensten persoonsgegevens aan derde landen moeten worden doorgegeven, dan gebeurt dit zoveel mogelijk op basis van het adequaatheidsbesluit van de EU-commissie over het EU-VS-Privacy Shield overeenkomstig Artikel 45 AVG of de EU-standaardovereenkomst 2010 krachtens artikel 46, lid 2 lit. c AVG i.s.m. met het besluit van de Europese Commissie van 05.02.2010 (2010/87 / EU) of op basis van uw toestemming volgens artikel 49, par. 1 sub a) AVG.
Lees meer over de ontvangers van de gegevens in onze gedetailleerde beschrijvingen hieronder en in onze privacyverklaring voor sollicitanten.

6. Cookies

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw harde schijf kan worden geplaatst. Dit gegevensbestand wordt door de webserver met welke u via de webbrowser (bijv. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox enz.) een verbinding heeft opgebouwd, gecreëerd en vervolgens naar u toegestuurd.
Het hoofdstuk “Geïmplementeerde technologieën” bevat alle relevante informatie (cookienaam, functie, bewaartermijn en categorie) over de cookies die we gebruiken. In dit hoofdstuk kunt u de verwerking van gegevens en informatie door cookies zelf configureren.

De meeste browsers zijn momenteel standaard zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U heeft echter de mogelijkheid uw browser zo in te stellen dat cookies of de eerdere melding worden afgewezen. Het uitschakelen van de cookies kan echter tot gevolg hebben dat delen van de startpagina niet foutloos toegankelijk zijn. Bovendien kunt u cookies ook op elk moment handmatig verwijderen.

7. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens bij het gebruik van webanalysediensten.

 

Google Maps

We hebben in onze website via een API kaartmateriaal van de dienst Google Maps van Google LLC geïntegreerd om geografische informatie visueel weer te geven. Dit hebben we gedaan zodat u ons gemakkelijker kunt vinden. Om de inhoud in uw browser weer te kunnen geven, moet Google uw IP-adres ontvangen, anders kan Google u deze inhoud niet verstrekken.

Google LLC. is gecertificeerd voor Privacy Shield. Onze samenwerking met Google LLC in het kader van gegevensbescherming vindt plaats op basis van een overeenkomst over onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid krachtens Art. 26 DSGVO die is in te zien op https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/. Verder sluit u een gebruikersovereenkomst met Google zelf op het moment dat u gebruik maakt van Google Maps. De rechtsgrondslag van deze gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 b) DSGVO omdat het IP-adres is nodig om de inhoud te kunnen leveren.

Meer informatie over gegevensverwerking door Google en de privacyverklaring van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

YouTube-video’s

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het platform YouTube. Dit wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). Bij het bezoeken van een pagina die ee overeenkomstige plug-in bevat, wordt de informatie dat u onze website heeft bezocht aan YouTube doorgegeven. Wanneer u bent ingelogd op het YouTube-platform met uw bijbehorende ledenaccount, kan YouTube uw bezoek aan onze site bovendien koppelen aan uw account.

Dit kunt u verhinderen door vóór het bezoeken van de betreffende pagina’s eerst uit YouTube uit te loggen.

Meer informatie over gegevensbescherming in samenhang met YouTube kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube op de URL: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

Contactformulieren

Op onze website https://www.buchalik-broemmekamp.de staat een contactformulier dat gebruikt kan worden om contact op te nemen via de elektronische weg. De contactpagina’s van de landingspagina’s zijn naar dit contactformulier gelinkt. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. Het betreft de volgende gegevens:

aanhef, voornaam, achternaam, bedrijf, straat, postcode / plaats, telefoon, fax, e-mail, uw verzoek.

Als alternatief is het mogelijk om via het opgegeven e-mailadres contact met ons op te nemen. In dit geval worden de per e-mail worden verzonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Verder kan op de landingspagina’s
https://www.kapitalanlagen-krise.de
https://Insolvenzanfechtung-Buchalik.de
https://Insolvenzstrafrecht-Buchalik.de

een elektronisch contactformulier wordt ingevuld als u een eerste consult wenst voor juridisch advies. Het betreft de volgende gegevens:

aanhef, voornaam, achternaam, telefoon, e-mail.

De gegevens worden in dit verband niet doorgegeven aan derden wanneer u in uw bericht niet uitdrukkelijk aangeeft dat u dat wenst. Daarom wijzen wij erop dat alle gegevens op het ingediende formulier in eerste instantie worden ontvangen door Buchalik Brömmekamp Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw bericht in elk geval, ook bij speciale verzoeken in verband met of ten behoeve van een mandaat van een advocaat, onder het beroepsgeheim van advocaten valt. De verdere verwerking is afhankelijk van uw (aan)vraag, bijvoorbeeld als u contact wilt opnemen met bepaalde advocaten of belastingadviseurs of wilt dat deze worden verwerkt door Buchalik Brömmekamp Unternehmensberatung GmbH.

De gegevens worden in dit verband niet doorgegeven aan derden wanneer u in uw bericht niet uitdrukkelijk aangeeft dat u dat wenst. Daarom wijzen wij erop dat alle gegevens op het ingediende formulier in eerste instantie worden ontvangen door Buchalik Brömmekamp Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw bericht in elk geval, ook bij speciale verzoeken in verband met of ten behoeve van een mandaat van een advocaat, onder het beroepsgeheim van advocaten valt. De verdere verwerking is afhankelijk van uw (aan)vraag, bijvoorbeeld als u contact wilt opnemen met bepaalde advocaten of belastingadviseurs of wilt dat deze worden verwerkt door Buchalik Brömmekamp Unternehmensberatung GmbH.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6, lid 1 sub f) DSGVO). Het is ons legitieme belang in de zin van de regelgeving om uw vragen te beantwoorden zoals u dat wenst en om u de mogelijkheid te bieden gemakkelijk en door middel van versleuteling op een veilige manier contact met ons op te nemen.

Art. 6, lid 1 sub f) DSGVO vormt eveneens de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die per e-mail aan ons worden verstrekt.

Indien de e-mailcorrespondentie of het versturen van een contactformulier is bedoeld om een overeenkomst te sluiten, dan vormt daarnaast Art. 6 lid 1 sub b) DSGVO de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking.

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker vindt uitsluitend plaats om het bericht te verwerken.

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn om het doel te realiseren waarvoor deze werden verstrekt. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer de betreffende correspondentie met de gebruiker is beëindigd. De correspondentie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden valt op te maken dat de desbetreffende kwestie is afgerond. De verstrekte gegevens worden dan onmiddellijk verwijderd.

De bij de verzending eventueel aanvullend verzamelde persoonsgegevens zoals het tijdstip van verzending worden uiterlijk na een termijn van zeven dagen verwijderd.

De gebruiker heeft altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de correspondentie niet worden voortgezet.

U kunt bezwaar aantekenen door ons via dezelfde weg een nieuw bericht te sturen waarin u dat meedeelt. Wij zullen dan ook de gegevens van dit bericht onmiddellijk samen met de correspondentie tot dusver verwijderen. U kunt ook contact opnemen met een van de verwerkingsverantwoordelijken of de functionaris voor de gegevensbescherming waarvan de contactgegevens in deze verklaring staan vermeld.

 

Boeking van evenementen

Op onze startpagina https://www.buchalik-broemmekamp.de “Nieuws” – “Evenementen” heeft u de mogelijkheid om uw bezoek aan de evenementen die daar staan vermeld te boeken via de button “Aanmelden”. Wij zullen dan, voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn, een plaats voor u reserveren. Op basis van uw boeking zijn wij dan ook in staat om onze sprekers in te plannen en de locatie te plannen. Wij verzoeken u daarom om een bindende boeking.

Het verdere verwerkingsdoel van een deel van de gegevens die via het boekingsformulier worden verzameld is, behalve om u de mogelijkheid te bieden om specifieke informatie uit de eerste hand te ontvangen en u te leren kennen, om aan onze verplichtingen voor belasting en aan de bewaarplicht van contractdocumenten te voldoen. Dit betreft de gegevens van uw postadres. Deze worden daarom als verplichte velden aangeduid.

We verzamelen de volgende gegevens via het formulier:

aanhef, titel, voor- en achternaam, bedrijf, adres, postcode, stad, telefoon, e-mailadres.
Telefoonnummer, de naam van het bedrijf en titel kunnen vrijwillig worden verstrekt.

De rechtsgrondslag voor onze gegevensverwerking bij een boeking is Art. 6 I b) DSGVO, de voorbereiding en de nakoming van contractuele verbintenissen.

U kunt een boeking annuleren door een bericht te sturen naar de contactpersoon die bij het betreffende evenement staat vermeld.

We zullen uw gegevens verwijderen als we deze niet meer voor belastingdoeleinden in onze boekhouding hoeven te bewaren.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief bij boeking van een evenement

Als u zich voor onze evenementen inschrijft, hebt u de mogelijkheid om u op onze algemene nieuwsbrief met informatie over evenementen, huidige en toekomstige rechtsgebieden en adviesdiensten en jurisprudentie te abonneren. U wordt daartoe krachtens Art. 6 I a) DSVGO om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd. De nieuwsbrief wordt u per e-mail toegestuurd naar het opgegeven e-mailadres. Er wordt voor deze nieuwsbrief geen gebruik gemaakt van een dienstverlener die gebruik maakt van trackingfuncties. Verder gebruiken we uw naam en de gewenste aanhef om u persoonlijk aan te kunnen spreken in de begeleidende mail.

We slaan uw gegevens alleen op zolang u bent geabonneerd. U kunt uw toestemming voor het verzenden van nieuwsbrieven op elk gewenst moment intrekken door in elk bericht dat u over de verzending van de nieuwsbrief informeert op de desbetreffende link te klikken of een bericht sturen naar seminar@bb-seminare.de. We zullen uw gegevens ten behoeve van de verzending van de nieuwsbrief onmiddellijk verwijderen.

Om ervoor te zorgen dat u persoonlijk (en niet een derde die uw gegevens misbruikt) uw e-mail adres hebt opgegeven, maken we gebruik van het zogenaamde “double opt-in-proces.” U ontvangt een afzonderlijke e-mail om uw abonnement te bevestigen voordat er eventuele verdere berichten volgen.

 

sociale netwerken

 1. Gebruik van link-buttons van zgn. sociale netwerken op de homepage

Onze homepage bevat link-buttons naar de internetaanbiedingen van Facebook, Twitter, Google+, LinkedIN en XING (hierna „sociale netwerken“ of „aanbieders“ genoemd.

Voor zover u een button van Pinterest vindt, maken wij momenteel geen gebruik van deze functionaliteit .

De link-button naar het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, herkent u aan de witte letter „f“ tegen een blauwe achtergrond.

De link-button naar de microblogging-dienst Twitter, die wordt aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, herkent u aan de witte vogel tegen een blauwe achtergrond.

De link-button naar het sociale netwerk Google+, die wordt aangeboden en geëxploiteerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, herkent u aan de witte letter „g“ alsook een plus-teken, beide tegen een rode achtergrond.

De link-button naar het sociale carrièrenetwerk XING, dat wordt aangeboden en geëxploiteerd door XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, herkent u aan de licht- en donkergroen gestileerde letter „X“.

Bij bezoek aan onze homepage vindt u linksonder onder het menu regelmatig de link-buttons naar de hierboven genoemde sociale netwerken. Wanneer u op een button klinkt, wordt u naar onze respectievelijke website in het geselecteerde sociale netwerk doorgeleid. Als u parallel bent ingelogd in uw bestaande account op het geselecteerde sociale netwerk, kan dit uw bezoek aan onze lokale aanwezigheid koppelen aan uw gebruikersaccount. Afhankelijk van het geselecteerde sociale netwerk, heeft u bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om onze desbetreffende profiel te volgen en zo actuele informatie van ons te ontvangen of deze te delen met andere deelnemers in het desbetreffende sociale netwerk.

Aanvullende aanwijzingen voor het gebruik van sociale netwerken verkrijgt u voor:

Facebook op http://www.facebook.com/legal/terms

Twitter op https://support.twitter.com/ alsook https://twitter.com/tos

Google+ op http://www.google.com/intl/de/policies/terms/

XING op https://www.xing.com/help/

Wanneer u niet wilt dat de desbetreffende aanbieder uw bezoek aan ons profiel kan koppelen aan uw desbetreffende gebruikersaccount, dient u uitgelogd te zijn van uw gebruikersaccount..

 

 1. Gebruik van plug-ins zgn. sociale netwerken in de blog

Onze blog maakt gebruik van plug-ins en buttons van de internetaanbiedingen Facebook, Twitter, Google+, Xing en LinkedIn (hierna „sociale netwerken“ of „sanbieders“ genoemd).

We proberen u de mogelijkheid te bieden om anderen in deze netwerken te informeren wanneer u onze pagina’s leuk vindt, onze pagina’s te delen en er commentaar op te geven. Dit doen wij voor reclamedoeleinden.

De plug-in van het sociale netwerk Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, herkent u aan het Facebook-logo en het opschrift „Aanbevelen“. Details over de Facebook-plug-in vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

De plug-in van de Microblogging-dienst Twitter, beide aangeboden en geëxploiteerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, herkent u aan de witte vogel tegen een blauwe achtergrond.

De Google+-plug-in van het sociale netwerk Google+, dat door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, wordt aangeboden en geëxploiteerd, herkent u aan de witte letter „g“ met een plus-teken tegen een rode achtergrond.

De XING Share-button van het sociale carrièrenetwerk XING, dat door XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, wordt aangeboden en geëxploiteerd, herkent u aan het opschrift „XING“, gevolgd door een gestileerde „X“.

De plug-in van het sociale beroepsnetwerk LinkedIn, beide aangeboden en geëxploiteerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, herkent u aan het opschrift „inShare“.

Facebook, Google, Twitter en LinkedIn houden zich aan de regels van EU-VS-Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bij bezoek aan onze blogs zijn de ingebedde plug-ins standaard gedeactiveerd (zogenaamde “2-klik-oplossing”). De plug-ins bevinden zich regelmatig aan het einde van een artikel en zijn in grijs weergegeven. Pas wanneer u op de daar aanwezige plug-ins klikt, maakt deze een directe verbinding tussen uw browser en de betreffende server van het gewenste sociale netwerk. De aanbieder daarvan verkrijgt daardoor informatie dat u met uw IP-adres onze site bezocht heeft. Wanneer u bent aangemeld met uw persoonlijke account van het geselecteerde sociale netwerk, kan de provider de plug-in gebruiken om uw bezoek aan onze blog te koppelen aan uw gebruikersaccount. Wanneer u bent ingelogd op uw account en u klikt nogmaals actief op de plug-in, resulteert dit op uw persoonlijke prikbord of iets dergelijks in uw account de vermelding dat u de inhoud van onze blog leuk vindt.

Wanneer u niet wenst dat de betreffende aanbieder uw bezoek aan onze blog kan koppelen aan uw desbetreffende gebruikersaccount, log dan van te voren uit.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van deze websites geen kennis van de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik daarvan via de sociale netwerken hebben. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Xing op
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
de privacyverklaring van LinkedIn op
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy.
De privacyverklaring van Facebook vindt u op
https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Google verstrekt informatie op
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=ZZ,
De privacyverklaring van Twitter vindt u op
https://twitter.com/de/privacy.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens door overdracht van uw IP-adres naar het netwerk vormt Art. 6 lid. 1 sub a DSGVO. U geeft ons toestemming wanneer u gebruik maakt van de desbetreffende button.

8. Uw rechten als betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u krachtens de DSGVO een betrokkene en is de verwerkingsverantwoordelijke u de volgende rechten verschuldigd.

Bij een vraag over het gebruik van uw gegevens in de sollicitatieprocedure en rechten betreffende gegevensbescherming kunt u hierop zowel de beide vennoten die hun de naam aan de vennootschap hebben gegeven als de vennootschap die de vacature heeft geplaatst waarop u hebt gesolliciteerd, aanspreken. Aangezien het centrale personeelsmanagement van de groep als geheel in handen is van Buchalik Brömmekamp Unternehmensberatung GmbH, is contact met deze vennootschap via de contactpersoon mailto:martina.schmitt@buchalik-broemmekamp.de wellicht de snelste manier om antwoord te krijgen.

8.1 Recht op informatie

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging verlangen of er al dan niet persoonsgegevens die u betreffen door ons worden verwerkt.

Wanneer dit het geval is, hebt u het recht om bij de verwerkingsverantwoordelijke de volgende informatie op te vragen:

 1. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers resp. de categorieën ontvangers die toegang hebben of zullen krijgen tot de u betreffende persoonsgegevens;
 4. de geplande bewaartermijn van de desbetreffende persoonsgegevens of wanneer specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn;
 5. het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op verwerkingsbeperking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen die verwerking;
 6. het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie;
 7. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verkregen;
 8. het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering krachtens Art. 22, leden 1 en 4 DSGVO en, tenminste in deze gevallen, zinvolle informatie over de geïnvolveerde logica en de reikwijdte en de beoogde impact van een dergelijke verwerking van, resp. voor de betrokkene.

U hebt het recht om geïnformeerd te worden of de betreffende persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie worden verstrekt. In dit verband kunt u verlangen om over de passende garantie krachtens Art. 46 DSGVO over het doorgeven van persoonsgegevens te worden geïnformeerd.

8.2 Recht op correctie

U kunt het recht op correctie en/of aanvulling bij de verwerkingsverantwoordelijke claimen indien de persoonsgegevens die u betreffen niet correct of niet compleet zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient de gegevens onmiddellijk te corrigeren.

8.3 Recht op beperking van de gegevensverwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de verwerkingsbeperking van de u betreffende persoonsgegevens verlangen:

 1. wanneer u de juistheid van de betreffende persoonsgegevens wordt betwist en wel gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 2. de verwerking onrechtmatig is en u verwijdering van de persoonsgegevens afwijst en in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens vraagt;
 3. de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer voor verwerking nodig heeft, u deze echter nodig hebt voor het vaststellen, het indienen van of het verweer tegen juridische claims.
 4. wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21, lid 1 DSGVO en nog niet vaststaat of de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Wanneer de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens beperkt werd, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag daarvan – uitsluitend met uw toestemming worden verwerkt voor het vaststellen, het indienen van of het verweer tegen juridische claims of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of vanwege een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat daarvan.

Wanneer de verwerking op grond van de b.g. voorwaarden wordt beperkt, dan wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd voordat de verwerkingsbeperking wordt beëindigd.

8.4 Recht op verwijdering

a) verplichting van het uitwissen

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke verlangen dat de u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om deze gegevens onmiddellijk te verwijderen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. de u betreffende persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doelen waarvoor ze werden verzameld of op andere wijze werden verwerkt.
 2. u herroept uw toestemming waarop de verwerking krachtens Art. 6 lid 1 sub a of Art. 9 lid 2 sub a DSGVO is gebaseerd en het ontbreekt aan een andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 3. u tekent krachtens Art. 21 lid 1 DSGVO bezwaar aan tegen de verwerking en er zijn geen andere legitieme redenen die zwaarder wegen voor de verwerking of u tekent krachtens Art. 21 lid 2 DSGVO bezwaar aan tegen de verwerking.
 4. de u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. het verwijderen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de Europese of nationale wetgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 6. de u betreffende persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten die door de informatiemaatschappij worden aangeboden krachtens Art. 8, lid 1 DSGVO.

b) Informatie voor derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en hij krachtens Art. 17 lid 1 DSGVO verplicht is om deze te verwijderen, treft hij passende maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten voor implementatie, ook van technische aard, om voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijken die deze persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene hen heeft verzocht om alle links naar die persoonsgegevens of kopieën of vermenigvuldiging van dergelijke persoonsgegevens te verwijderen.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is

 1. om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 2. om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking op grond van het recht van de Europese Unie of de lidstaten vereist waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of plaats vindt ten behoeve van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is gedelegeerd;
 3. om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid krachtens Art. 9, lid 2, sub h en i en Art. 9 lid 3 DSGVO;
 4. voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden krachtens Art. 89, lid 1 DSVGO voor zover het onder a) genoemde recht de realisatie van de doelstellingen van die verwerking onmogelijk maakt of ernstig negatief beïnvloed of
 5. voor het vaststellen, het indienen van of het verweer tegen juridische claims.

8.5 Recht op informatie

Als u bij de verwerkingsverantwoordelijke uw aanspraak op het recht op rectificatie, verwijdering of verwerkingsbeperking hebt doen gelden, is hij / zij verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt over deze correctie of verwijdering van de gegeven of verwerkingsbeperking te informeren tenzij dit onmogelijk blijkt of dit een onevenredige inspanning vergt.

U hebt het recht om door de verwerkingsverantwoordelijke over de ontvangers te worden geïnformeerd.

 

8.6 Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens die aan de verwerkingsverantwoordelijke beschikbaar zijn gesteld in een gestructureerd, gangbaar en met een machine leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke verstrekken zonder dat u daarbij wordt gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt op voorwaarde dat

 1. de verwerking op een toestemming krachtens Art. 6 lid 1 sub a of Art. 9 lid 2 sub a DSGVO is gebaseerd of op een overeenkomst krachtens Art. 6, lid 1 sub b berust en
 2. de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen plaatsvindt.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u verder het recht te bewerkstelligen dat de desbetreffende persoonsgegevens rechtstreeks door een verwerkingsverantwoordelijke aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.

Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van openbaar belang of bij de uitoefening van het gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is gedelegeerd.

8.7 Recht op bezwaar

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens krachtens Art. 6, lid 1 sub e of f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering die op deze bepalingen is gebaseerd.

Indien u bezwaar maakt, zal de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens niet meer verwerken tenzij hij kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking voor het vaststellen, het indienen van of het verweer tegen juridische claims dient.

Wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die verzameld worden voor dergelijke reclamedoeleinden; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct marketingactiviteiten.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan zullen de desbetreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U hebt niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG ook de mogelijkheid om uw recht op bezwaar uit te oefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

8.8 Recht op herroeping van uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens op elk moment te herroepen. De herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de op de toestemming gebaseerde verwerking die vóór de herroeping plaatsvond, onverlet.

8.9 Geautomatiseerde beslissing in een individueel geval, inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die op vergelijkbare wijze aanzienlijke gevolgen voor u heeft. Dit is niet van toepassing wanneer de beslissing

 1. vereist is voor het sluiten of nakomen van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke;
 2. toegestaan is krachtens de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is en indien die wetgeving passende maatregelen omvat om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen of
 3. u daarmee uitdrukkelijke instemt.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op specifieke categorieën persoonsgegevens krachtens Art. 9, lid 1 DSGVO, tenzij Art. 9, lid 2 sub a of g DSGVO van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen. Daartoe behoort ten minste het recht op interventie door een persoon van de zijde van de verwerkingsverantwoordelijke in te laten grijpen, het recht om zijn / haar eigen positie kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten.

8.10 Recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie

Ongeacht een ander bestuursrechtelijk of juridisch rechtsmiddel, hebt u het recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantieautoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar u verblijft, op uw werk of in de plaats van de vermeende schending als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de DSGVO.

De toezichthoudende instantie waar het bezwaar werd ingediend, informeert de persoon die bezwaar maakt krachtens Art. 78 DSGVOover de status en de uitkomst van het bezwaar, inclusief de mogelijkheid van het instellen van een beroep bij de rechter.

9. Updates
Op grond van wijzigingen van de wet, uitbreiding van de functies van de website of het gebruik van diensten kan deze privacyverklaring worden aangepast. Mocht Buchalik Brömmekamp enige beperking of verplichting opleggen die uw rechten te beperkt, dan zullen wij u hier in dit hoofdstuk afzonderlijk op wijzen.
[Gesamt: 2   Durchschnitt:  5/5]