Buchalik Brömmekamp Nederlands

Vertegenwoordiging in (voorlopige) schuldeiserscommissie

Vertegenwoordiging in (voorlopige) schuldeiserscommissie

De (voorlopige) schuldeiserscommissie heeft een bewakende, sturende en ondersteunende functie. Het gaat daarbij enerzijds om het toezicht op de betrokkenen bij de procedure en anderzijds om het uitoefenen van invloed op de procedure om de boedel zo goed mogelijk te verdelen onder de schuldeisers en, met name bij een insolventieprocedure in (voorlopige) eigen regie, de onderneming te behouden.

De feitelijke waarneming van deze taken en dus het succes van de procedure is in grote mate afhankelijk van de gespecialiseerde kennis op het gebied van insolventierecht en de ervaring met werkzaamheden in een schuldeiserscommissie. Diegenen die deze taak voor het eerst waarnemen, zijn vaak terughoudend en onzeker. Een (voorlopige) schuldeiserscommissie waarin deze personen de meerderheid vormen, voldoet niet aan de functie van en verwachtingen aan een (voorlopige) schuldeiserscommissie, zoals die door de wetgever eigenlijk zijn voorzien. De functie als lid van een (voorlopige) schuldeiserscommissie moet op actieve en dynamische wijze worden bekleed, omdat anders het risico bestaat, dat de curator of de schuldenaar, die in eigen regie herstructureert, de passieve houding van de (voorlopige) schuldeiserscommissie gebruikt om de procedure naar zijn hand te zetten, wat nadelig kan uitpakken voor de crediteuren.

De rol van de afzonderlijke schuldeiser in de (voorlopige) schuldeiserscommissie is niet beperkt tot het vertegenwoordigen van zijn schuldeisersgroep. Het is eerder zo dat ieder lid van de schuldeiserscommissie het orgaan in zijn geheel moet beoordelen en eventueel, als blijkt dat de andere leden van de (voorlopige) schuldeiserscommissie niet actief zijn, deze kwestie aankaarten en een actieve rol spelen. Onder bepaalde omstandigheden kan, in het bijzonder wanneer juristen deel uitmaken van de commissie, een andere vertegenwoordiger worden benoemd. Wanneer de leden van de (voorlopige) schuldeiserscommissie merken dat zij hun rol inhoudelijk of persoonlijk niet kunnen vervullen, kan als alternatief ook een externe adviseur worden ingeschakeld. Dit kan door de (voorlopige) schuldeiserscommissie zelf gebeuren.

Waarom zou u Buchalik Brömmekamp volmacht geven als (voorlopige) vertegenwoordiger in de crediteurencommissie?

Buchalik Brömmekamp heeft volgens de meest recente statistische informatie van het juridisch vakblad Juve in 2014 ca. 20 procent van de 20 grootste Eigenverwaltungs-procedures in Duitsland begeleid. Wij zijn daarmee op afstand de grootste adviseur op het gebied van herstructurering in eigen regie en hebben sinds het van kracht worden van de ESUG op 1 maart 2012 meer dan 50 schuldeiserscommissies (stand maart 2015) opgezet en geadviseerd. Ook als wij geen advies verlenen in een insolventieprocedure, krijgen wij steeds vaker de opdracht van schuldeisers om hen bij te staan in schuldeiserscommissies. Dit is vaak ook het geval bij normale insolventieprocedures.

De advisering wordt hierbij uit één hand verleend en omvat het volledige spectrum aan vakinhoudelijke vereisten die bij de werkzaamheden als lid van een schuldeiserscommissie maar denkbaar zijn.

Onze medewerkers zijn experts met aantoonbare ervaring in insolventierecht en het begeleiden van insolventieprocedures, het implementeren en adviseren van schuldeiserscommissies, het beoordelen en behartigen van rechten van separatisten (crediteuren met zakelijke zekerheidsrechten en en wettelijke pandrechten) en het beoordelen van risico’s in verband met pauliaanse vorderingen. U wordt indien nodig daarbij geadviseerd door gespecialiseerde advocaten in de rechtsgebieden insolventie-, bank-, arbeids-, fiscaal en vennootschapsrecht van advocatenkantoor Buchalik Brömmekamp Rechtsanwälte I Steuerberater en financieel-economisch adviseurs van Buchalik Brömmekamp Unternehmensberatung GmbH. Het samenspel tussen advocaten en adviseurs op het gebied van financieel-economische en operationele herstructurering stelt ons en u in staat om naast de juridische aspecten ook te kijken naar de bijzondere bedrijfseconomische punten die bij een insolventie spelen. Of het nu gaat om de haalbaarheid van het herstructureringsconcept, het controleren van de boekhouding of het achteraf controleren van liquiditeitsplannen.

[Gesamt: 0   Durchschnitt:  0/5]