Buchalik Brömmekamp Nederlands

Schutzschirm-procedure

Schutzschirm-procedure

De wetgever streeft met de Schutzschirm-procedure conform § 270b InsO het doel van een zelfstandige saneringsprocedure na, waarmee een bedrijf onder insolventiebescherming duurzaam kan worden gesaneerd. Al wordt het in de pers vaak anders voorgesteld, ook de Schutzschirm-procedure is een insolventieprocedure, die voor wat betreft de toelatingsvereisten en de iets uitgebreidere rechten afwijkt van de Eigenverwaltung of herstructurering in eigen regie. Beide proceduretypes eindigen altijd met de opening van de insolventieprocedure en monden beide uit in een ‘normaal’ eigen beheer. Alleen bij een terugtrekking van het verzoekschrift tot insolventie kan de insolventie vooraf worden beëindigd, wat echter juist niet het doel van de procedure is, namelijk een sanering onder insolventiebescherming.  Met de creatie van de Schutzschirm-procedure wil de wetgever de eerlijke ondernemer de gelegenheid bieden om zo vroeg mogelijk een aanvraag in te dienen voor een insolventie met herstructurering in eigen regie. De ondernemer krijgt maximaal drie maanden de tijd om onder toezicht van de rechtbank en een voorlopige bewindvoerder zelf een saneringsplan op te stellen.

Voorwaarden voor de Schutzschirm-procedure

De Schutzschirm-procedure kan alleen worden gestart als het bedrijf bij het indienen van de aanvraag nog niet insolvent is. Er moet echter wel sprake zijn van ten minste dreigende insolventie of een te hoge schuldenlast. Is er al wel sprake van een liquiditeitstekort, dan komt de procedure conform § 270b InsO niet in aanmerking. De Schutzschirm-procedure is immers bedoeld om ondernemers te ‘belonen’, die nog niet verplicht zijn om insolventie aan te vragen en dus vrijwillig gebruik willen maken van het vangnet van de insolventiebescherming. Iets anders geldt alleen als het liquiditeitstekort pas optreedt, nadat de aanvraag is ingediend.

Een verdere toelatingsvereiste is het overleggen van een met redenen omkleedde verklaring van een derde die ervaring heeft op het gebied van insolventiezaken (bv. belastingadviseur, advocaat, accountant), waarin wordt verklaard dat het bedrijf in principe in staat is om te saneren en levensvatbaar is, en geen liquiditeitstekort heeft. De nagestreefde sanering mag niet duidelijk zinloos zijn. Een ander voordeel van de Schutzschirm-procedure ten opzichte van de voorlopige Eigenverwaltung is dat de schuldenaar zijn eigen bewindvoerder mag ‘meebrengen’, voor zover de door hem voorgestelde persoon niet klaarblijkelijk ongeschikt is. Ook kan het bedrijf dat in financiële moeilijkheden verkeert in de Schutzschirm-procedure schulden eenvoudiger tot de boedelschulden rekenen, wat de liquiditeitspositie versterkt.

Schutzschirm-procedure of voorlopige Eigenverwaltung?

De meeste bedrijven die een insolventieprocedure willen starten, geven de voorkeur aan de Schutzschirm-procedure. De reden ligt voor de hand, want de naam suggereert naar de buitenwereld toe (nog meer dan bij de voorlopige Eigenverwaltung het geval is) dat het bedrijf geen faillissement heeft aangevraagd, maar in een speciale buitengerechtelijke saneringsprocedure zit.

Enige voorzichtigheid bij de beslissing voor een sanering van een bedrijf via de Schutzschirm-procedure is echter wel geboden. In vergelijking met de voorlopige Eigenverwaltung zitten er aan deze procedure wel een paar haken en ogen.

  • Het bedrijf kan weliswaar zijn bewindvoerder kiezen, maar als dit zonder overleg en afstemming met de insolventierechtbank gebeurt, bestaat het risico dat de rechtbank zijn eigen deskundige inzet. Ook moet er vooraf overleg worden gevoerd met de belangrijkste stakeholders (vooral met de banken), want de procedure heeft alleen kans van slagen als de belangrijkste belanghebbenden ook vertrouwen in de bewindvoerder hebben.
  • Het voorafgaand aan de Schutzschirm-procedure verplicht laten opstellen van een verklaring door een onafhankelijke derde die bevestigt dat er geen sprake is van insolventie en de sanering niet duidelijk zinloos is, brengt daarnaast aanzienlijke kosten met zich mee. Het opstarten van de procedure en het indienen van het verzoekschrift duurt door deze extra werkzaamheden twee tot vier weken langer.
  • Bij de Schutzschirm-procedure moet soms ook onder tijdsdruk worden gewerkt, omdat er binnen drie maanden na het indienen van het verzoekschrift een insolventieplan moet worden overlegd. Bij de voorlopige Eigenverwaltung krijgt men hiervoor aanzienlijk meer tijd.
  • Een Schutzschirm-procedure is alleen mogelijk bij een dreigend liquiditeitstekort of te hoge schuldenlast en valt dus bij daadwerkelijke insolventie al bij voorbaat af.
  • Het optreden van een liquiditeitstekort tijdens een lopende Schutzschirm-procedure moet bij de rechtbank worden gemeld. De rechtbank zal de crediteuren hiervan op de hoogte brengen, wat bij hen snel kan leiden tot grote onzekerheid. Dit vormt een behoorlijk risico voor het starten van de Eigenverwaltung of herstructurering in eigen regie.
  • Om aan te tonen dat er geen sprake is van een liquiditeitstekort, dient wekelijks een liquiditeitsstatus te worden opgesteld, wat tijd en geld kost.
  • Eventueel is er tevens sprake van aansprakelijkheidsrisico’s voor de bestuurder volgens § lid 1 GmbHG (Duitse Wet op de GmbH);

De Schutzschirm-procedure biedt daarom alleen op het eerste gezicht meer speelruimte voor sanering onder insolventiebescherming dan de Eigenverwaltung-procedure volgens § 270a InsO. Welke koers de juiste is, hangt uiteindelijk af van uw situatie en het doel van de sanering. Dit kan alleen een ervaren adviseur beoordelen. Samenvattend kan worden gesteld dat de bevoegdheden van een schuldenaar in de Schutzschirm-procedure ruimer zijn – als het ware als beloning voor het in een vroegtijdig stadium aanvragen – maar de lat ook duidelijk hoger ligt.

Vraag voordat u een keuze maakt voor een bepaalde adviseur om referenties en win bij hen informatie in. Alleen als een adviseur aantoonbare ervaring heeft, is het succes van een procedure nagenoeg gegarandeerd. Zelfs een curator beschikt niet over voldoende ervaring op dit gebied.

[Gesamt: 0   Durchschnitt:  0/5]