Buchalik Brömmekamp Nederlands

Faillissementspauliana van Duitse curatoren

Faillissementspauliana van Duitse curatoren

Pauliaanse vorderingen identificeren, vermijden en afweren

De Duitse wetgever beoogt via de ‘Insolvenzanfechtung’ rechtshandelingen, die een schuldenaar voorafgaand aan een faillissement verricht en waarbij schuldeisers benadeeld worden, ongedaan te maken. Dit recht wordt door de curator uitgeoefend. Het louter geldend maken van dit recht, zonder dat dit leidt tot succes, verhoogt de vergoeding van de curator. Mede gezien het teruglopend aantal faillissementen en de geringere inkomsten in verband met het nieuwe insolventierecht (ESUG) is het aanvechten voor een curator een probaat middel om inkomsten te genereren. Het gebeurt met enige regelmaat dat leveranciers, die jaren geleden op verzoek van hun klant betalingen hebben opgeschort en op basis van een betalingsregeling werden betaald, bij een insolventie die dan vaak jaren later pas optreedt door de curator worden verzocht om deze bedragen terug te betalen.

Het geldend maken van – met name onterechte – pauliaanse vorderingen vormt voor ondernemers en banken steeds vaker een probleem. De actio pauliana is een gespecialiseerde materie, die alleen al met het oog op de omvangrijke rechtspraak jarenlange ervaring vereist. De verleiding is dan ook groot om feitelijk niet bestaande of niet in die hoogte bestaande vorderingen in het kader van een zo omvangrijk mogelijke rechtsvordering geldend te maken, om zo via een juridische procedure een akkoord te bereiken. Onze insolventiedeskundigen beschikken over beproefde stategieën en argumentaties, die een effectieve verdediging tegen dergelijke vorderingen mogelijk maken.

De ervaring leert dat veel pauliaanse vordering ongegrond zijn. De rechtspraak van de bevoegde IXe Zivilrechtsenat van het BGH (Bundesgerichtshof – hoogste federaal gerechtshof) wordt door de rechtbanken vaak verkeerd geïnterpreteerd. De door de BGH vereiste toetsing van de omstandigheden van het concrete geval wordt met enige regelmaat genegeerd door het behandelen van alleen bepaalde aanwijzingen. Een deskundige argumentatie door advocaten die gespecialiseerd zijn in het insolventierecht, is hier noodzakelijk, om dergelijke vorderingen af te weren voordat het tot een proces komt. Ook werken wij de oplossing van problemen met pauliaanse vorderingen in een insolventieplan uit.

Voor een sanering onder insolventiebescherming of bij insolventie van uw zakenrelatie is het inschatten van eventuele risico’s door pauliaanse vorderingen absoluut noodzakelijk. Wij helpen u mogelijke risico’s door pauliaanse vorderingen te identificeren en te vermijden.

Wij helpen u verder zekerheidsrechten efficiënt tegen de curator geldend te maken en het verweer van de aanvechtbaarheid te weerleggen. Ons team heeft jarenlange ervaring op het gebied van insolventiebeheer en kent de bekende trucs van curatoren.

Ondernemers en leveranciers

Vooral ondernemers en leveranciers worden vaak geconfronteerd met vorderingen tot terugbetaling van een curator. In de afgelopen twee jaar is vooral het aanvechten van betalingen op basis van een Overeenkomst tot betaling op termijn en opschorting conform § 133 InsO een probleem geworden. Tweederde van alle bedrijven die betrokken zijn bij de insolventie van een klant, ontvangt ieder jaar een brief met navenante inhoud van de curator. De branchevereniging van de Duitse vakhandel in bouwstoffen BDB spreekt al van een killer voor het mkb: in een op de acht insolventies wordt er aangevochten.

Zit er voor een crediteur dan niets anders op dan onmiddellijk overgaan tot executoriaal beslag (gedwongen tenuitvoerlegging) als een klant niet kan betalen en verzoekt om opschorting van betaling? Nee, want dat is in de praktijk überhaupt niet haalbaar en zo algemeen zoals vaak door de curatoren wordt beweerd, is de rechtspraak van het Bundesgerichtshof helemaal niet. Het risico op pauliaanse vorderingen kan door het opnemen van de juiste bepalingen in een betalingsregeling en een goede communicatie van het debiteurenbeheer aanzienlijk worden beperkt.

In geen geval moet er zonder meer worden ingegaan op de vordering tot aanvechting van een curator. Dergelijke vorderingen worden maar al te vaak zonder voldoende motivering en zonder dat rekening wordt gehouden met de omstandigheden van het concrete geval, geldend gemaakt en vervolgens door de rechtbank overgenomen. Daarbij is het in het concrete geval juist van doorslaggevend belang dat de specifieke omstandigheden nauwkeurig door deskundige advocaten worden weergegeven en door de rechter worden vastgesteld. Dat begint al met de vraag of de debiteur ten tijde van de betaling überhaupt al (dreigende) insolvent was en bv. of de aanvechtende tegenpartij wel een grote schuldeiser is. Ook een aanmaning kan niet zomaar als bewijsstuk worden gebruikt. Serieuze saneringspogingen kunnen een bewuste benadeling van schuldeisers eveneens uitsluiten.

Profiteer van onze expertise en neem contact met ons op.

[Gesamt: 0   Durchschnitt:  0/5]