Buchalik Brömmekamp Nederlands

Gang van zaken bij Eigenverwaltung

Gang van zaken bij Eigenverwaltung

Met het starten van de insolventieprocedure in eigen regie (na ca. twee tot drie maanden) eindigt de voorlopige Eigenverwaltung of Schutzschirm-procedure.

In plaats van een voorlopige bewindvoerder wordt nu een bewindvoerder benoemd die verder alleen een controlerende en toezichthoudende functie heeft (het gaat hier meestal om dezelfde persoon als de voorlopige bewindvoerder). De beheers- en beschikkingsbevoegdheid blijft geheel bij de schuldenaar die in eigen regie beheer voert.

De in het saneringsplan uiteengezette maatregelen worden nu verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Daarbij is een nauwe samenwerking met de crediteuren van doorslaggevend belang, omdat zij uiteindelijk het insolventieplan bepalen.

Meestal vindt tweeënhalf maanden na de start van de insolventieprocedure een schuldeisersvergadering plaats, waarin de schuldenaar het insolventieplan aan de schuldeisers voorstelt en deze hun stem over het plan uitbrengen (zgn. Erörterungs- und Abstimmungstermin of overleg- en stemmingsvergadering). De schuldeisers hebben dus een bepaalde macht en kunnen het insolventieplan torpederen. Hier wordt dus nog eens goed duidelijk hoe belangrijk het is voor de levensvatbaarheid van uw bedrijf om deze procedure aan professionals over te laten. Een ervaren adviseur zal al ruim voor de overleg- en stemmingsvergadering overleg voeren met de belangrijkste crediteuren over het insolventieplan en van crediteuren die niet willen verschijnen, een volmacht vragen om hun instemming met het plan in een vroeg stadium veilig te stellen. Mits goed voorbereid is de overleg- en stemmingsvergadering dan alleen nog een formaliteit. Normaal duurt de gehele procedure tot aan de opheffing zo’n zes à zeven maanden.

[Gesamt: 0   Durchschnitt:  0/5]